ALPINE
SECURITY

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Política de Privadesa i Protecció de Dades
1. Responsable del Tractament de Dades

Nom d'entitat: ALPINE SECURITY S.L (d'ara endavant, ALPINE SECURITY)
Direcció:
Passatge d'Europa, 1 Edifici Bolet 3er AD500 - Andorra la Vella
Email: dpo@alpinesec.io

2. Processament de dades recopilades a través del lloc web

Les dades que ALPINE SECURITY pugui demanar per l'ús, la navegació del lloc web, a través dels nostres formularis, a través de correu electrònic o amb motiu de la relació contractual que us uneix amb ALPINE SECURITY són dades de caràcter personal.

En l'emplenament de cadascun dels formularis presents a la nostra web existiran una sèrie de dades obligatòries, els camps de les quals estan marcats amb el símbol *. En cas de no emplenar aquests camps, no es podran dur a terme les finalitats descrites a cadascun dels formularis.

En algunes ocasions, us informem que pel simple ús i navegació al nostre Lloc Web, ALPINE SECURITY emmagatzemarà dades relatives a:

           ·     Adreça IP
          ·     Versió de Navegador
          ·     Sistema Operatiu
          ·     Durada de la visita o navegació pel Lloc Web

Aquesta informació es pot emmagatzemar a través de Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de privadesa de Google, ja que Google recopila i processa aquesta informació.

ALPINE SECURITY es reserva el dret de modificar o adaptar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment. Per això, us recomanem que la reviseu cada vegada que accediu al Lloc Web.

   1.    Formularis de contacte.
           ·       Objectiu. Aquest formulari té com a finalitat atendre la vostra sol·licitud d'informació realitzada a través del formulari de contacte.
           ·       Legitimació. El consentiment exprés de linteressat.
           ·      Destinataris. Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments d'Alpine Security, així com els tercers als quals cedim les vostres                 dades,  quan sigui lícit d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

   2.    Informació facilitada a través dels correus electrònics posats a disposició a la web.
           ·       Objectiu. Responder a su solicitud de información.
           ·       Legitimació. El consentiment atorgat per vostè en el moment que ens envia la sol·licitud a través de correu electrònic.
           ·       Destinataris. Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments d'Alpine Security, així com els tercers als quals cedim les vostres                 dades,  quan sigui lícit d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
  3.    Formulari Comercial
            ·      Objectiu. Informació de contacte comercial.
           ·     Legitimació. El consentiment exprés atorgat per linteressat que ens atorga en virtut de la teva sol· licitud dinformació comercial.
            ·      Destinataris. Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments d'Alpine Security, així com els tercers als quals cedim les vostres                  dades,  quan sigui lícit d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

3. Altres processaments de dades

1.    Exclusiu per a contactes professionals.          

           ·    Objectiu.   ALPINE SECURITY
tracta les vostres dades personals per tal de mantenir la relació professional que mantenim.       
           ·     Legitimació.
Interès legítim.    
         ·    Destinataris.
Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments d'Alpine Security, així com els tercers als quals cedim les vostres               dades,   quan sigui lícit d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.


2.     Exclusiu per a clients.

           ·       Objectiu.   
                            
 • Factures, albarans, pressuposts i contractes. A ALPINE SECURITY tractem les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar els 
                                                   serveis derivats de la relació contractual, així com els compromisos derivats del contracte.
                             • Publicitat. A ALPINE SECURITY tractem les vostres dades amb la finalitat d'oferir-vos els nostres productes i serveis/cursos, activitats i tallers/la
                                                   nostra   activitat.     

           ·       Legitimació.
                          
   • Factures, albarans, pressuposts i contractes. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l'interessat, l'execució d'un  contracte i el compliment de les obligacions legals següents que ens són aplicables:
                                                ·     Els terminis de conservació de les vostres dades una vegada finalitzada la relació contractual es basen en el compliment de les  disposicions del Codi de Comerç.
                                                ·     La comunicació de les vostres dades quan així ho sol·licite la Inspecció d'Hisenda està emparada per la Llei 58/2003, de 17 de  desembre, Agència Tributària Espanyola
                                                ·    La cessió de dades personals a l'Agència Tributària espanyola en compliment de la declaració quinzenal a Impostos Especials es   basa en   la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials.
                              • Publicitat
                                               ·     La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l'interessat.

           ·       Destinataris.        
                              
Factures, albarans, pressuposts i contractes. Amb caràcter general, no se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.   En aquells casos en què  sigui necessari, les dades del client podran ser cedides als òrgans següents, en compliment  d'una obligació legal:
                                               ·       Les dades necessàries per complir l'obligació legal poden ser cedides a l'Agència Tributària Espanyola.
                                               ·       Als bancs corresponents, per estar al dia amb els pagaments.
                                               ·       En cas que ens ho sol·licitin, les vostres dades seran cedides a la Inspecció de Treball.
                              • Publicitat.Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments del nostre centre, així com els tercers als quals transferim
                                                       les vostres dades, quan sigui lícit d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

5. Transferències internacionals.

ALPINE SECURITY no té previst fer transferències internacionals de dades. En aquells casos en què sigui necessari, només es realitzaran a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i requisits previstos a la normativa vigent en protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi autorització legal per fer la transferència internacional, com a consentiment de l'interessat.

En tot cas, es facilitarà a linteressat la informació corresponent.

6. Quins són els vostres drets en relació amb el tractament de dades?

Vostè com a titular de les dades té dret a obtenir confirmació sobre l'existència d'un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre d'altres motius , les dades ja no són necessàries per als fins que van ser recollits o vostè com a interessat retira el consentiment atorgat.

ALPINE SECURITY
tractarà i conservarà les dades de conformitat amb la normativa vigent, sense perjudici que com a interessat pugui sol·licitar en tot cas, la limitació del tractament de les seves dades.

En determinats casos, podreu exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que us seran lliurades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable del tractament que vostè designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ho hagi atorgat. Per exercir els vostres drets contacteu-nos a través de l'adreça de correu electrònic dpo @alpinesec.io.

Disposem de formularis per a l'exercici de tots els drets indicats anteriorment, però també podeu utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideri que no s'ha atès degudament l'exercici dels seus drets.

El termini màxim per resoldre serà d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. En cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades, us agraïm que ens ho comuniqueu degudament per escrit per tal de mantenir les vostres dades actualitzades.