ELS NOSTRES SERVEIS

El nostre Objectiu: Fer millors i més segurs als nostres clients.


advanced
threat detection

La detecció i la resposta a amenaces és l'aspecte més important de la ciberseguretat per a les organitzacions.

La seva organització identificarà i limitarà ràpidament l'impacte de les amenaces explotant de manera eficaç les seves capacitats actuals o desplegant només aquelles que siguin veritablement necessàries, sense necessitat de noves inversions.

El nostre vertical Blue Team abasta totes les mesures proactives i defensives que implementem per protegir els nostres clients de les ciberamenaces.


advanced
threat EMULATION

Execució de serveis d'emulació d'amenaces simulant incidents reals soferts per organitzacions, emulant les etapes del Kill Chain així com les TTPs utilitzades pels actors darrere dels compromisos.

Utilització d'eines reconegudes per a la simulació de TTPs en entorns controlats del client.


serveis de consultoria I FORENSE DIGITAL

Serveis de Consultoria enfocats en els projectes de millora de preparació com:

   -  Incident Readiness Maturity Analysis
   -  Incident Response Plans
   -  Desenvolupament de Playbooks
   -  Desenvolupament de Runbooks
   -  Execució de Workshops

Digital Forensics and Investigations: investigació i anàlisi de proves electròniques per analitzar, rastrejar i documentar activitats digitals per tal de resoldre casos legals o de seguretat.

aDVANCED THREAT DETECTION

Els serveis gestionats d'Advanced Threat Detection aprofiten l'ús proactiu de les dades i la telemetria de diverses fonts de seguretat diferents disponibles, com EDR, registres de seguretat, SIEM, sistema d'esdeveniments i serveis de registre al núvol.

El nostre enfocament té com a objectiu reduir el temps de permanència dels actors d'amenaces per limitar i frustrar les accions posteriors a l'explotació.

Identificar l'activitat maliciosa en les etapes més primerenques ajudarà a reduir l'impacte d'un incident de seguretat en evitar que els atacants aconsegueixin els seus objectius dins de l'organització.

L'objectiu és detectar de manera proactiva l'activitat maliciosa mitjançant l'ús dels resultats de processos de cerca refinats amb l'anàlisi del nostre equip expert de Threat Hunters.

El nostre equip de Threat Hunting compta amb una àmplia gamma d'habilitats efectives per oferir el servei:

· El nostre equip suma  milers d'hores d'experiència tant en incidents com a Threat Hunting amb experiència en l'utilització de les principals eines disponibles al mercat.

· Comptem amb àmplia experiència en l'anàlisi de conjunts complexos i la identificació d'amenaces potencials dins de grans xarxes.

· Estem familiaritzats amb els mètodes i tàctiques més comunes utilitzats pels atacants, com malware, phishing i ransomware, que ens permeten identificar amenaces potencials i prendre les mesures adequades per neutralitzar-les.

· Els nostres serveis recopilen els detalls i la funció de les configuracions de xarxes i sistemes dels nostres clients per analitzar-los de manera efectiva a la recerca d'amenaces potencials.

Tenint en compte el risc incremental que suposen els cada dia més actius actors maliciosos i els seus cada cop més sofisticats atacs, les organitzacions que només es basen en la seguretat tradicional proveïda per eines o serveis de seguretat reactius, requereixen nous mètodes de millora de la seva ciber resiliència.

Els serveis de Advanced Threat Detection estan dissenyats específicament per millorar la resiliència cibernètica, on ALPINE SECURITY ha creat específicament el seu servei per a clients amb recursos limitats per brindar el millor servei de la seva classe a qualsevol organització.

PARLEN-ME ❯ 

aDVANCED THREAT EMULATION

Advanced Threat Emulation s'enfoca a simular atacs del món real per identificar i provar les febleses en la postura de seguretat d'un client.

La nostra metodologia de prova de penetració externa simula l'amenaça del món real d'un atacant que intenta explotar les xarxes i les aplicacions objectiu.

Aquestes avaluacions de coneixement zero, parcial o complet comencen amb una fase de reconeixement per identificar qualsevol sistema extern a l'abast i la recopilació d'informació sobre les xarxes i aplicacions designades.

L'avaluació d'aplicacions híbrides (HAA) és una avaluació assistida per codi font d'una aplicació web o mòbil, client pesant o API. Amb accés al codi font, els nostres consultors poden identificar ràpidament certs tipus de vulnerabilitats de seguretat de l'aplicació, com l'ús indegut de primitives criptogràfiques, falles a la lògica empresarial, sanitització d'entrada incorrecta o emmagatzematge inadequat de credencials, entre d'altres.

El nostre servei de revisió d'anàlisi d'aplicacions híbrides pot ajudar la vostra organització a construir i mantenir els seus sistemes i aplicacions de manera segura i resistent.

La tecnologia de Deception d'ALPINE SECURITY brinda capacitats de seguretat per detectar de manera primerenca i disminuir el temps de permanència dels atacants a la xarxa en distribuir les nostres trampes i cimbells a través de la infraestructura d'un sistema per enganyar els atacants.

PARLEN-ME ❯ 

cIBERCONSULTORÍA  & DIGITAL FORENSICS

Els nostres serveis de Ciber Consultoria brinden experiència i orientació sobre una varietat de temes de seguretat cibernètica.  

Aquest servei inclou assessorament d'intel·ligència d'amenaces cibernètiques, preparació per a ransomware i ús de marcs com la matriu MITRE ATT&CK per avaluar i millorar la postura de seguretat de la vostra organització.

Els nostres serveis s'enfoquen a ajudar el vostre negoci per identificar àrees de millora, millorar les seves capacitats i mitigar possibles amenaces cibernètiques.

Els nostres serveis de Digital Forensics ofereixen experiència tècnica per recuperar, analitzar i presentar evidències digitals de manera forense ajudant en investigacions legals, ciberseguretat i compliment normatiu per a clients de diversos sectors.

Els nostres experts permetran que la vostra organització desenvolupi estratègies dissenyades per respondre als atacs cibernètics si ocorren.  El nostre equip d'especialistes ajudarà la vostra organització a definir el full de ruta requerit per millorar les vostres capacitats de ciberseguretat.

PARLEN-ME ❯