ca

DETECCIÓ AVANÇADA

D'AMENACES

DETECCIÓ

AVANÇADA

D'AMENACES

El nostre servei de caça contínua d'amenaces està dissenyat meticulosament a partir de l'anàlisi de tàctiques, tècniques i procediments (TTP), orientant-se tant a estratègies prevalents com emergents utilitzades pels adversaris en el panorama actual d'amenaces.

tMetodologia

El nostre equip especialitzat de Threat Hunters, armat amb un enfocament de defensa activa, utilitza les seves eines actuals per identificar i neutralitzar proactivament amenaces, garantint la seguretat del seu entorn digital.

01.

THREAT HUNTING

Caça d'amenaces

El nostre servei de detecció d'amenaces proactiva es basa en l'explotació, l'enriquiment i la correlació d'EDR. Cacerem activament potencials amenaces a través de tècniques avançades, assegurant que s'identifiquin abans que es converteixin en un risc significatiu per a la vostra organització.

02.

DFIR

dfir

Alpine Security ofereix serveis de Forense Digital i Resposta a Incidents (DFIR), especialitzats en investigacions exhaustives i resposta sobre clients de caça d'amenaça. El nostre equip expert està equipat per gestionar la resposta a incidents amb precisió i eficiència, minimitzant l'impacte dels incidents de ciberseguretat en el seu negoci.

03.

GuardiAN

tutor

Complementa la teva estratègia de ciberseguretat amb els nostres serveis Guardian, que inclouen engany, vigilància de dades i monitorització perimetral. Aquests serveis complementaris potencien els seus mecanismes de defensa, proporcionant capes addicionals de protecció contra les amenaces cibernètiques en evolució.

Adreçar les amenaces emergents

El nostre servei avançat de Threat Hunting analitza meticulosament Tàctiques, Tècniques i Procediments (TTPs) per descobrir estratègies emergents utilitzades pels adversaris. Quan es detecta activitat sospitosa, triatgem ràpidament els actius afectats, iniciant una resposta primerenca a l'incident. Aquest enfocament proactiu no només mitiga els riscos immediats, sinó que també millora les nostres capacitats de detecció contínua, garantint una millora contínua en la seguretat dels entorns digitals dels nostres clients.

__wf_reservad_decoratiu

HUTING BASAT EN TTPS

EVIDÈNCIA

TRIATGE

RESPOSTA A L'INCIDENT

AFEGIR NOVES DETECCIONS

Adreçar les amenaces emergents

Diferència entre serveis de threat hunting, SOC i MDR

threat hunting

SOC

MDR

descripció

Servei de detecció i prevenció d'amenaces proactiu i integral que implica cerca activa d'amenaces mitjançant tècniques avançades d'anàlisi de dades i correlació.
Servei reactiu centrat en la gestió d'alertes o sol·licituds de servei, típicament basat en activitats predefinides determinades pels playbooks.
Enfocament de servei complet per revisar amenaces i alarmes a través de l'explotació de les eines disponibles, centrant-se en activitats de detecció i resposta en temps real.

enfocament

Es dirigeix a amenaces latents que poden passar desapercebudes pels sistemes tradicionals d'EDR.
Respon a les alertes generades per eines i sistemes de seguretat.
Ofereix serveis integrals de detecció i resposta d'amenaces.

Enfocament

Implica equips especialitzats realitzant investigacions actives i caça de potencials amenaces.
Es basa en processos i fluxos de treball predefinits per a la resposta a incidències.
Utilitza una combinació de tecnologia, experiència i intervenció humana per detectar i respondre a les amenaces.

Beneficis

Permet la detecció precoç i la mitigació d'amenaces, millorant la postura general de seguretat.
Proporciona capacitats centralitzades de monitorització i resposta, garantint el maneig puntual dels incidents de seguretat.
Proporciona detecció proactiva d'amenaces, resposta ràpida a incidents i un seguiment continu per mitigar els riscos de ciberseguretat eficaçment.

Passos del procés de threat hunting

01.

Col·lecció d'Intel·ligència

Reunir intel·ligència rellevant sobre els actors d'amenaça imperants i les seves tàctiques.

02.

formació d'Hipòtesi

Formular hipòtesis basades en la intel·ligència recollida i el coneixement existent.

03.

threat hunting

Caçar activament amenaces utilitzant regles de caça personalitzades i globals, dirigint-se tant a TTPs prevalents com emergents.
Identificació d'amenaces

04.

Identificació d'amenaces

Identificar i triatge l'activitat sospitosa, realitzant una anàlisi exhaustiva dels actius afectats.

05.

Neutralitzar les amenaces

Neutralitzar ràpidament les amenaces identificades per mitigar els riscos immediats i millorar les capacitats de detecció contínua.

Beneficis del nostre servei continu de threat hunting

El nostre servei contínuo de Threat Hunting ofereix diversos avantatges, incloent l'experiència d'un equip especialitzat centrat en tàctiques, tècniques i procediments (TTPs), integració perfecta amb les vostres eines existents, un enfocament de defensa actiu per mantenir-se per davant de les amenaces emergents i la personalització de normes globals i personalitzades de caça adaptades a les necessitats específiques de la vostra organització.

01.

Servei de caça contínua

Servei de caça contínua

El nostre servei de caça contínua proporciona vigilància contínua contra les amenaces en evolució, garantint capacitats de detecció i resposta proactives durant tot el dia.

02.

Equip especialitzat de caçadors d'amenaces

Equip especialitzat de caçadors d'amenaces

El nostre equip de caçadors d'amenaces altament qualificats està format per experts formats en la identificació i neutralització d'amenaces cibernètiques avançades, aprofitant la seva àmplia experiència i tècniques d'avantguarda per salvaguardar la vostra organització.

03.

Enfocat a les TTPs

Enfocat a les TTPs

Ens centrem en comprendre i mitigar les Tàctiques, Tècniques i Procediments emprats pels actors d'amenaça, permetent mantenir-nos un pas per davant i combatre eficaçment estratègies d'atac sofisticades.

04.

Ús de les teves eines actuals

Ús de les teves eines actuals

Aprofitem les seves eines i infraestructura de seguretat existents per maximitzar l'eficiència i la integració, minimitzant les interrupcions i optimitzant l'eficàcia de les seves defenses de ciberseguretat.

05.

Enfocament de defensa activa

Enfocament de defensa activa

Adoptant un enfocament de defensa activa, prenem mesures proactives per defensar-nos contra les potencials amenaces, incloent la recollida d'intel·ligència d'amenaces, la caça d'amenaces i accions de resposta ràpida per mitigar els riscos abans que s'escalin.

POSA'T EN CONTACTE